Putshus – välj rätt kulör

Putshus – välj rätt kulör

För att färgsätta putshuset rätt behöver du bland annat tänka på den effekt materialet har på kulören. Arkitekten och färgsättningsexperten Karin Fridell Anter guidar.

Oavsett fasadmaterial behöver man tänka på husets stil och omgivning när man väljer kulör till fasad och snickerier. Alla kulörer uppfattas som ljusare och klarare på fasaden än på färgprovet, därför ska man alltid välja en lite ”smutsigare” variant av den kulör man vill ha. Det gäller både trähus och putshus. Samtidigt ger den ojämna putshusytan skuggor som gör att kulören uppfattas som lite mörkare än vad den gjort på exempelvis en träfasad.
– Putsen har en viss struktur. Den kulör man väljer kommer att uppfattas som mörkare på grund av de skuggor som bildas i fasaden. Samtidigt är det strukturen som gör putshus så vackra, att man får den här variationen. Så det finns ett värde i att låta strukturen framträda, säger arkitekten och färgsättningsexperten Karin Fridell Anter.

Eftersom putshus traditionellt haft en ljusare färgsättning än exempelvis trähus är det ofta de ljusare kulörerna som känns mest naturliga.
– Putshus tål inte kulörer på samma sätt som träfasader. Fram till mitten av 1900-talet målades de allra flesta putsfasader med kalkfärg. Den innehåller vita kalkpartiklar vilket innebar att man inte kunde få fram riktigt starka, mörka kulörer. Därav kommer traditionen att putshus generellt är ljusare än trähus, fortsätter Karin Fridell Anter.

Putshus
Varje tid har haft sina ideal, och de flesta hus trivs i de kulörer som förknippas med tiden då de byggdes och de stilideal som rådde då. Fram till början av 1900-talet var det vanligt med mörka fönster på putshus, i exempelvis röda och gröna kulörer. 1930-talet präglades av funkis-ideal. Då skiljde man ofta på fasta och rörliga delar i fönstret. Den del som håller glaset fick en kulör och de fasta delarna i fönstret fick samma kulör som fasaden. Kring 1950-talet var det vita fönster, vita omfattningar i slät puts och en grovt putsad fasad i mustiga, jordiga kulörer som gällde. På så sätt förstärkte man fönstrets betydelse. 1980-talet präglades istället av milda kontraster, rosaaktiga fasader med grå fönster.
– Jag förordar inte någon av dessa färgsättningar generellt. Det är olika stilar som passar olika bra beroende på när huset byggdes. Huset är en tänkt och skapad helhet där form, färg och detaljer samspelar. Putshus med en fin struktur och reliefer kring fönsterna är gjorda för att målas i en ljus kulör för att få fram samspelet mellan ljus och skugga. En mörk kulör skulle platta till reliefformen och förstöra det uttrycket, säger Karin Fridell Anter.

Man bör också titta på omgivningen när man väljer kulör på sitt hus, och ha i åtanke att ljusa hus ofta uppfattas som större än de som har en mörkare färgsättning.
– Det finns ett värde i att kunna uppfatta årsringar i en stad. Staden eller bygden har vuxit fram och olika områden ger uttryck för olika tiders ideal. Om man hela tiden väljer utseende på huset efter vad man själv tycker om i stunden så får man en brokighet i det lilla, men en sorts likformighet i det stora. Därför tycker jag att man ska tänka på traditionerna, säger Karin Fridell Anter.
Hon rekommenderar att man tittar på husen i omgivningen och försöker identifiera vad som enar dem.
– Har alla vita fönster och du väljer mörka så bryter du den enande faktorn. Avviker huset från hur grannskapet ser ut på alla punkter blir det spretigt. Fråga dig själv vad som är viktigt för att huset ska samspela med sin tid och med omgivningen. De detaljer som inte är tidstypiska eller viktiga för samspelet kan man tillåta sig att vara mer personlig med, säger Karin Fridell Anter.

Putshus

Det är alltså fritt fram att sätta en egen prägel, men man ska göra det med kunskap och medvetenhet, tycker hon. Att anpassa sig efter tidsperiod och omgivning avgränsar ditt val. Men inom det spektra du landar i finns det fortfarande många olika kulörer och nyanser att välja mellan.
– Det finns väldigt vackra bostadsområden där alla hus har olika kulörer men där det finns en gemensam nämnare, exempelvis vita fönster. Jag tycker att man bör känna till traditionen och därefter kan man välja att gå ifrån den om man har goda skäl för det. Har man tänkt på vad huset vill och vad omgivningen vill, då kan man sedan välja exempelvis en blå dörr om man gärna önskar sig det, förklarar hon.
Förutom att trähus tål starka kulörer bättre än putshus menar Karin Fridell Anter att det också är enklare att välja kontrasterande kulörer på fasad och snickerier på ett trähus.
– Trähus har ofta ett foder mellan fönster och fasad. Då kan man välja att göra en mjukare övergång där. Man kan välja kontrasterande kulörer på fasad och fönster och välja en kulör som överbryggar på fönsterfodret. Putshus har sällan fönsterfoder, så kontrasten mellan fönster och fasad blir skarpare. Det kan vara ett aktivt beslut att skapa en stark kontrast, men då ska man vara medveten om att det är det man kommer att få, förklarar hon.

När man färgsätter snickerier och andra detaljer i fasaden ska man tänka på vilka delar man vill framhäva, och vilka delar som är bättre att tona ner. Har man exempelvis en balkong som är stor och boxig vill man kanske måla den i samma kulör som fasaden för att undvika att den drar blickarna till sig. Om det finns vackra detaljer i fasaden att framhäva väljer du istället en kontrasterande kulör på dem.
– Har man vackra fönster vill man kanske lyfta fram dem. Är de däremot dåligt proportionerade är det bättre att låta dem smälta in. Har man ett hus med flera dörrar ska man markera huvudentrén i en kontrasterande kulör, men kan låta andra dörrar smälta in i fasaden, förklarar Karin Fridell Anter.

Även färgsättningen av grunden är viktig för hur huset uppfattas. Målar du grunden i samma kulör som resten av huset upplevs det som högre. En grund i en annan kulör gör att huset uppfattas som lägre och närmare marken.
– Väljer du en grund i en annan kulör ska grunden vara mörkare än huset, annars kan huset se ut som att det svävar. Man kan kombinera kulörer för att skapa höjd eller bredd. Man kan markera med färg, eller låta allt smälta ihop, säger Karin Fridell Anter.
Något som däremot aldrig ska lyftas fram är stuprören.
– Stuprörens ska färgsättas med så liten kontrast som möjligt till fasaden. De är sällan värda att lyfta fram som någon form av dekoration, och blir dessutom lätt slitna med åren. När det gäller detaljer ska man fråga sig om de är värda att framhäva, fortsätter hon.

putshus

Alcros nya färgkarta för putshus är framtagen med putshusens särskilda behov och karaktär i åtanke. De 35 kulörerna är noggrant utvalda för att fungera över större ytor på putsade fasader. Kulörerna i färgkartan är framtagna för att passa både äldre och samtida putshus. Att ta väl hand om sin putsfasad handlar inte bara om utseende. Färgen skyddar också huset från fukt som annars kan orsaka skador i fasaden.
– För att få lång livslängd på fasaden är det viktigt att man tar hand om sitt putshus. Det är lätt att tro att den här typen av material håller för evigt, men så är det inte. Det måste underhållas som allt annat. Gör man ett bra grundarbete är dock puts mer hållbart än exempelvis trä, och kräver underhåll mer sällan, säger Peter Falk som är teknisk expert på Alcro. Han rekommenderar att man ser över sitt putshus en gång om året.
– Det kan vara bra att ha som rutin att göra det när man tar fram trädgårdsmöblerna. Gå runt huset och syna och knacka på fasaden. Var och en av husets sidor lever sitt eget liv så syna alla sidor noga. Titta efter sprickor i första hand, och knacka för att hitta eventuella ihåligheter. Vatten kan sippra in bakom putsen och bli kvar där. När det sedan blir minusgrader fryser vattnet, vidgar sig och orsakar sprickor.

Peter Falk menar att många ofta låter för lång tid gå innan sprickor i fasaden åtgärdas. Gör man inget åt skador och slitage så kan putskakor börja lossna. Det kan gå så långt att man blir tvungen att byta ut hela fasaden, så det är viktigt att man underhåller huset. Eventuella åtgärder bör man dock lämna åt experterna.
– Kontakta din lokala färghandlare, ofta finns en fasadexpert som kan komma ut och titta. Man behöver veta vad det är för konstruktion för att utifrån det avgöra hur man ska renovera och underhålla fasaden. Det som är spännande med puts är att inget är självklart. Det är ett vackert och spännande material, säger Peter Falk.

Alcros putshuskarta          
Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent med inriktning på frågor som rör färg i arkitektursammanhang. Hon har tidigare tagit fram flera färgkartor åt Alcro. För ett lyckat resultat när man färgsätter fasaden tycker hon att man i första hand ska fråga sig vad huset och omgivningen vill, inte vad man själv vill.

Den nya putshuskartan kan du hämta här.

TEXT: HEDVIG ANDERSSON  FOTO: KIMME PERSSON

Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för kommentarerna nedan, den som skriver en kommentar är själv ansvarig för sin kommentar.